Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών

Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών

  • - Οι κηδεμόνες μπορούν να δικαιολογήσουν, χωρίς ιατρική βεβαίωση, μέχρι δέκα (10) ημέρες σε όλο τοσχολικό έτος και έως δύο συνεχόμενες ημέρες κάθε φορά.
  • - Αν ο μαθητής απουσιάσει για τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες μέρες ο κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βεβαίωση γιατρού.
  • - Απουσία του μαθητή, που γίνεται αυθαίρετα κατά την διάρκεια του ημερήσιου προγράμματος (μονόωρες κλπ.) δε δικαιολογείται, εκτός εάν συντρέχει σοβαρός λόγος που δηλώνεται από τον κηδεμόνα και δίνεται άδεια από τον διευθυντή.
  • - Για την δικαιολόγηση και την κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών, ο κηδεμόνας πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα επιστροφής του μαθητή.
  • - Το ανώτατο όριο απουσιών που μπορεί να πραγματοποιήσει ο μαθητής κατά τη διάρκεια της σχολικήςχρονιάς  είναι 64 αδικαιολόγητες και 50 δικαιολογημένες.